Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Essence E-Services

1. Definities

1. Essence E-Services dan wel HostingHype.nl: handelend onder de naam “Essence E-Services en HostingHype” statutair gevestigd te Leidschendam

2. Opdrachtgever, cliënt, klant, afnemer : de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Essence E-Services wordt gesloten.

3. Producten en diensten van Essence E-Services: de door Essence E-Services te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van web sites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

4. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, digitaal, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Essence E-Services. Elektronisch geplaatste orders uitdrukkelijk hieronder begrepen.

De site: https://www.essence-eservices.com , http://www.HostingHype.nl , https://www.HostingHype.com.

2. Toepasselijkheid

1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Essence E-Services.

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Essence E-Services niet bindend en niet van toepassing.

3. In alle gevallen waarin een overeenkomst met de afnemer eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die overeenkomst noodzakelijk is

4. Essence E-Services is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpaginas of nieuwsbrief van Essence E-Services. Indien de afnemer wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard

3. Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Essence E-Services gedaan zijn vrijblijvend, exclusief BTW en per jaar. Tenzij anders aangegeven.

2. Essence E-Services heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen. De offertes hebben, tenzij anders in de offerte aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de offerte. De offerte is te allen tijde gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens.

3. Indien voor het gebruik of de aanvraag van een bepaalde domeinnaam of een bepaalde domeinnaamextensie voorwaarden worden gesteld door de instantie die de betreffende domeinnaam danwel extensie uitgeeft dient de afnemer aan deze voorwaarden te voldoen, bij gebreke waarvan Essence E-Services het recht heeft de toegekende domeinnaamregistratie van Afnemer ongedaan te maken, danwel de registratieprocedure op te schorten.

4. Aanvang van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het (digitale)offerte- of contractformulier is, ingevuld door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door Essence E-Services.

5. Duur en beëindiging

1. Tenzij de overeenkomst anders vermeldt wordt een overeenkomst voor alle overige producten en/of diensten van Essence E-Services aangegaan voor de duur van 12 maanden, de looptijd is tevens op de factuur aangegeven. Na afloop van een termijn vindt stilzwijgende verlenging voor een zelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de afnemer of Essence E-Services zoals omschreven in artikel 5(2).

2. Opzegging van een overeenkomst door opdrachtgever dient minimaal twee (2) kalendermaanden voor het einde van de overeengekomen termijn te geschieden. Essence E-Services heeft het recht de overeenkomst op ieder moment schriftelijk of per e-mail te beëindigen, waarbij een opzegtermijn van minimaal twee (2) kalendermaanden in acht dient te worden genomen. Opzegging door afnemer dient schriftelijk te geschieden per post, waarbij als opzegdatum geldt de datum van de poststempel. Opzeggingen per e-mail kunnen niet worden verwerkt.

3. Een verhuizing van een domein door de afnemer naar een andere provider is geen opzegging van de overeenkomst.

4. Na ontvangst van de opzegging stuurt Essence E-Services een bevestiging van opzegging, zonder deze bevestiging is er geen bewijs van opzegging en duurt de overeenkomst voort. De bevestiging wordt gestuurd aan het e-mail adres van het administratieve contact zoals dat bekend is onze klantenadministratie.

5. Essence E-Services heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Essence E-Services niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

6. Essence E-Services houdt zich het recht voort domeinen niet langer in stand te houden na overschrijding van de betalingstermijn met 1 maand.

7. Essence E-Services heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

8. Essence E-Services heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

a) opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van diensten geleverd door Essence E-Services
b) pornografische afbeeldingen worden verspreid
c) Nederlandse wetgeving wordt overtreden
d) internationale wetgeving wordt overtreden

6. Downgrade product

1. Producten kunnen door opdrachtgever worden omgezet in andere producten, wanneer het gaat om een omzetting naar een goedkoper product spreken wij van een downgrade. Het lagere tarief geldt dan voor de volgende factuur periode. Een downgrade van een overeenkomst door de Afnemer dient minimaal twee (2) kalendermaanden voor het einde van de overeengekomen termijn voor het lopende contract te geschieden. Een downgrade door afnemer dient schriftelijk te geschieden per post of per fax. Downgrades per e-mail kunnen niet worden verwerkt.

7. Verplichtingen van Essence E-Services

1. Essence E-Services spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor: het verlenen van de in de overeenkomst bepaalde Essence E-Services dienst(en); het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden; de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.

2. Essence E-Services kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de Essence E-Services diensten.

3. Essence E-Services onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Essence E-Services hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 8.2 tot en met 8.3 van deze algemene voorwaarden.

4. Essence E-Services is terughoudend met het sturen van e-mail aan klanten. Essence E-Services verleent geen toestemming aan derden om gebruik te maken van haar mailbestand en stuurt zelf ook geen aanbiedingen aan klanten op verzoek van derden. Klanten ontvangen wel de (gratis) Essence E-Services Nieuwsbrief, met service mededelingen en nieuws over de dienstverlening en producten van Essence E-Services. Als u deze nieuwsbrief niet (meer) wenst te ontvangen kun u een verzoek sturen per e-mail aan [email protected]

8. Verplichtingen van de klant.

1. De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De klant stelt Essence E-Services zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens. De klant is verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van de meeste recente klantgegevens, c.q. contact gegevens, in de administratie van Essence E-Services.

2. De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programmas -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Essence E-Services, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan de klantzijde, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend open relaying door een verkeerd geconfigureerde mailserver. Het is de klant slechts toegestaan processen of programmas op te starten indien er een directe, door Essence E-Services toegestane verbinding met het systeem bestaat.

3. Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mail adres of andere dienst bij Essence E-Services; het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie; seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.

4. Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, de handleiding of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Essence E-Services hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de klant wel toegestaan door een derde een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De klant blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.

5. De klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken.

6. De klant is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals beschreven in de overeenkomst. De klant is er voor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij ruime overschrijding is Essence E-Services bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de Essence E-Services diensten informatie te verwijderen.

7. De klant geeft bij deze toestemming aan Essence E-Services zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van Essence E-Services welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat zowel account- als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor Essence E-Services en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Essence E-Services hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

9. Levering en leveringstijd

1. Levering van de hosting account en domeinnaam geschieden zo spoedig mogelijk na schriftelijke of digitale opdracht en aanlevering van gegevens en door Essence E-Services benodigde documenten en/of promotiemateriaal , of op een later af te spreken tijdstip.

2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Essence E-Services zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken.

10. Overmacht

1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Meer specifiek alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Essence E-Services niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.

2. Essence E-Services is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

11. Data/emailverkeer

1.Het dataverkeer/emailverkeer wordt door ons vastgesteld middels de methode die gehanteerd wordt in de software pakketten die gebruikt worden door Essence E-Services zoals beschreven op onze website (bijvoorbeeld software van de bedrijven SWsoft, Plesk of CPanel).

2. Het data/emailverkeer is beperkt door onze fair use policy met dien verstande dat een en ander acceptabel dient te zijn in verhouding tot het doorsnee verbruik van de gemiddelde gebruiker, indien een website uitzonderlijk verbruik vertoond zal deze worden verwijderd c.q. een toeslag krijgen over het extreme gebruik. Voor onze webhosting pakketten wordt in ieder geval aangemerkt als exceptioneel gebruik: meer als 3 gigabytes aan dataverkeer per maand. Wij brengen cliënt op de hoogte van dit extreme gebruik en stellen deze in de gelegenheid een toeslag te betalen over dit extreme gebruik van het data/e-mail verkeer, een en ander in overleg met Essence E-Services, indien de betreffende eigenaar van de website hiermede niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot uiterlijk 12.00 uur na de schriftelijke mededeling, in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige website elders onder te brengen en te verwijderen van de servers van Essence E-Services. Geeft de cliënt hieraan geen gehoor dan worden de standaard tarieven voor dataverkeer onverkort toegepast. De tarieven zijn te vinden op https://www.HostingHype.com en https://essence-eservices.com. Essence E-Services behoud tevens het recht zonder verdere melding de onderhavige website te verwijderen van diens servers. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

12. Diskgebruik

1. Het diskgebruik wordt door ons vastgesteld middels de methode die gehanteerd wordt in de software pakketten die gebruikt worden door Essence E-Services zoals beschreven op onze website( bijvoorbeeld software van de bedrijven SWsoft, Plesk of CPanel ).

2. Onze hosting producten kennen duidelijk omschreven limieten met betrekking tot de hoeveelheid diskruimte die cliënt ter beschikking staat. Wanneer de toegewezen diskruimte wordt overschreden wordt cliënt daar automatisch van op de hoogte gesteld, middels een e-mail. Deze mail wordt dagelijks verstuurd zolang de overschrijding voortduurt. Wanneer deze overschrijding naar onze mening te lang voortduurt stellen wij cliënt daar schriftelijk van op de hoogte, deze krijgt dan de keuze of meer diskruimte aan te schaffen of zijn/haar gebruik terug te brengen. Wanneer wij na zeven dagen geen antwoord van cliënt op ons schrijven hebben ontvangen behouden wij ons het recht voor het pakket op te waarderen naar het benodigde volume zodat er niet meer sprake is van overschrijding van de diskgebruik limiet. Wanneer op enig tijdstip na onze schrijven wederom de diskgebruik limiet wordt overschreden, behouden wij ons het recht voor het pakket wederom op te waarderen. Essence E-Services behoud tevens het recht zonder verdere melding de onderhavige website te verwijderen van diens servers. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

13. Prijzen

1. Alle op de site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

2. Essence E-Services heeft het recht de tarieven te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpaginas of nieuwsbrief van Essence E-Services. Indien de afnemer wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

3. Indexatie: Essence E-Services houdt zich het recht voor, zonder aankondiging vooraf, alle prijzen jaarlijks te verhogen met een percentage. Dit percentage is maximaal gelijk aan 5 procent vermeerderd met een percentage gelijk aan de stijging van de consumenten prijs index, zoals die is vastgesteld door het CBS, voor het jaar voorafgaand aan die van de prijsverhoging. Uitdrukkelijk zij nog vermeld dat prijsverhogingen naar aanleiding van de door ons toegepaste indexatie geen grond vormen voor tussentijdse ontbinding. De indexatie is een integraal onderdeel van de overeengekomen prijs.

14. Betalingsvoorwaarden

1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Essence E-Services.

2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden c.q. voorschriften voortvloeien verschuldigd.

3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen doorgaans per jaar vooraf te worden voldaan, per automatische incasso of per digitale betaling middels iDeal, PayPal of bankoverschrijving factuur, zo niet behoudt Essence E-Services het recht de prestatie van zijn kant (tijdelijk) stil te leggen.

4. Essence E-Services stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

5. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

6. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de Essence E-Services kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Essence E-Services een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

7. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd, dit geldt bij automatische incasso.

8. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Essence E-Services een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening en risico van klant.

9. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Essence E-Services het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

15. Aansprakelijkheid

1. Essence E-Services is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Essence E-Services weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Essence E-Services kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Essence E-Services of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Essence E-Services.

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Essence E-Services slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Essence E-Services bijvoorbeeld voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3. Opdrachtgever vrijwaart Essence E-Services voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Essence E-Services.

4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Essence E-Services kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Essence E-Services is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

5. Essence E-Services is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Essence E-Services mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Essence E-Services. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Essence E-Services als gevolg daarvan lijdt.

16. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

2. Wanneer domeinnamen door Essence E-Services op naam van Essence E-Services voor opdrachtgever worden geregistreerd wordt er medewerking verleend aan opdrachten van cliënt met betrekking tot de verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnamen. Bij alle geschillen in of buiten rechte wordt opdrachtgever die gebruik maakt van een dergelijke domeinnaam de kans geboden de domeinnaam op eigen titel over te nemen. Wanneer opdrachtgever hier binnen 24 uur geen gehoor aan geeft wordt de registratie van de domeinnaam door ons ongedaan gemaakt. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

17. Buitengebruikstelling

1. Essence E-Services heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst of andere overeenkomsten met Essence E-Services een verplichting jegens Essence E-Services niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Essence E-Services zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Essence E-Services kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Essence E-Services gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot € 50 excl.BTW.

18. Wijziging van de voorwaarden

1. Essence E-Services behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Essence E-Services is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpaginas of nieuwsbrief van Essence E-Services. Indien de afnemer wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard

3. Wijzingen worden gepubliceerd op de site of verzonden per e-mail of in onze elektronische nieuwsbrief.

19. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Essence E-Services en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Essence E-Services
Gravin Juliana van Stolberglaan 31
2263 AB Leidschendam
Box A90
The Netherlands

*Voor het laatst gewijzigd op 20-04-2017

English

Terms and Conditions for Essence E-Services

If you require any more information or have any questions about our Terms and Conditions, please feel free to contact us by email at http://essence-eservices.com/contact.

Introduction

These terms and conditions govern your use of this website; by using this website, you accept these terms and conditions in full and without reservation. If you disagree with these terms and conditions or any part of these terms and conditions, you must not use this website.

You must be at least 18 [eighteen] years of age to use this website. By using this website and by agreeing to these terms and conditions, you warrant and represent that you are at least 18 years of age.

License to use website

Unless otherwise stated, http://essence-eservices.com and/or its licensors own the intellectual property rights published on this website and materials used on http://essence-eservices.com. Subject to the license below, all these intellectual property rights are reserved.

You may view, download for caching purposes only, and print pages, files or other content from the website for your own personal use, subject to the restrictions set out below and elsewhere in these terms and conditions.

You must not:

 • republish material from this website in neither print nor digital media or documents (including republication on another website);
 • sell, rent or sub-license material from the website;
 • show any material from the website in public;
 • reproduce, duplicate, copy or otherwise exploit material on this website for a commercial purpose;
 • edit or otherwise modify any material on the website;
 • redistribute material from this website – except for content specifically and expressly made available for redistribution; or
 • republish or reproduce any part of this website through the use of iframes or screenscrapers.

Where content is specifically made available for redistribution, it may only be redistributed within your organisation.

Acceptable use

You must not use this website in any way that causes, or may cause, damage to the website or impairment of the availability or accessibility of http://essence-eservices.com or in any way which is unlawful, illegal, fraudulent or harmful, or in connection with any unlawful, illegal, fraudulent or harmful purpose or activity.

You must not use this website to copy, store, host, transmit, send, use, publish or distribute any material which consists of (or is linked to) any spyware, computer virus, Trojan horse, worm, keystroke logger, rootkit or other malicious computer software.

You must not conduct any systematic or automated data collection activities on or in relation to this website without http://essence-eservices.com’s express written consent.
This includes:

 • scraping
 • data mining
 • data extraction
 • data harvesting
 • ‘framing’ (iframes)
 • Article ‘Spinning’

You must not use this website or any part of it to transmit or send unsolicited commercial communications.

You must not use this website for any purposes related to marketing without the express written consent of http://essence-eservices.com.

Restricted access

Access to certain areas of this website is restricted. http://essence-eservices.com reserves the right to restrict access to certain areas of this website, or at our discretion, this entire website. http://essence-eservices.com may change or modify this policy without notice.

If http://essence-eservices.com provides you with a user ID and password to enable you to access restricted areas of this website or other content or services, you must ensure that the user ID and password are kept confidential. You alone are responsible for your password and user ID security..

http://essence-eservices.com may disable your user ID and password at http://essence-eservices.com’s sole discretion without notice or explanation.

User content

In these terms and conditions, “your user content” means material (including without limitation text, images, audio material, video material and audio-visual material) that you submit to this website, for whatever purpose.

You grant to http://essence-eservices.com a worldwide, irrevocable, non-exclusive, royalty-free license to use, reproduce, adapt, publish, translate and distribute your user content in any existing or future media. You also grant to http://essence-eservices.com the right to sub-license these rights, and the right to bring an action for infringement of these rights.

Your user content must not be illegal or unlawful, must not infringe any third party’s legal rights, and must not be capable of giving rise to legal action whether against you or http://essence-eservices.com or a third party (in each case under any applicable law).

You must not submit any user content to the website that is or has ever been the subject of any threatened or actual legal proceedings or other similar complaint.

http://essence-eservices.com reserves the right to edit or remove any material submitted to this website, or stored on the servers of http://essence-eservices.com, or hosted or published upon this website.

http://essence-eservices.com’s rights under these terms and conditions in relation to user content, http://essence-eservices.com does not undertake to monitor the submission of such content to, or the publication of such content on, this website.

No warranties

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. http://essence-eservices.com/imsuccess makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website.

Without prejudice to the generality of the foregoing paragraph, http://essence-eservices.com does not warrant that:

 • this website will be constantly available, or available at all; or
 • the information on this website is complete, true, accurate or non-misleading.

Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any legal, financial or medical matter you should consult an appropriate professional.

Limitations of liability

http://essence-eservices.com will not be liable to you (whether under the law of contact, the law of torts or otherwise) in relation to the contents of, or use of, or otherwise in connection with, this website:

 • to the extent that the website is provided free-of-charge, for any direct loss;
 • for any indirect, special or consequential loss; or
 • for any business losses, loss of revenue, income, profits or anticipated savings, loss of contracts or business relationships, loss of reputation or goodwill, or loss or corruption of information or data.

These limitations of liability apply even if http://essence-eservices.com has been expressly advised of the potential loss.

Exceptions

Nothing in this website disclaimer will exclude or limit any warranty implied by law that it would be unlawful to exclude or limit; and nothing in this website disclaimer will exclude or limit the liability of Essence E-Services in respect of any:

 • death or personal injury caused by the negligence of http://essence-eservices.com or its agents, employees or shareholders/owners;
 • fraud or fraudulent misrepresentation on the part of http://essence-eservices.com; or
 • matter which it would be illegal or unlawful for http://essence-eservices.com to exclude or limit, or to attempt or purport to exclude or limit, its liability.

Reasonableness

By using this website, you agree that the exclusions and limitations of liability set out in this website disclaimer are reasonable.

If you do not think they are reasonable, you must not use this website.

Other parties

You accept that, as a limited liability entity, http://essence-eservices.com has an interest in limiting the personal liability of its officers and employees. You agree that you will not bring any claim personally against http://essence-eservices.com/imsuccess’s officers or employees in respect of any losses you suffer in connection with the website.

Without prejudice to the foregoing paragraph, you agree that the limitations of warranties and liability set out in this website disclaimer will protect http://essence-eservices.com’s officers, employees, agents, subsidiaries, successors, assigns and sub-contractors as well as http://essence-eservices.com.

Unenforceable provisions

If any provision of this website disclaimer is, or is found to be, unenforceable under applicable law, that will not affect the enforceability of the other provisions of this website disclaimer.

Indemnity

You hereby indemnify http://essence-eservices.com/imsuccess and undertake to keep http://essence-eservices.com indemnified against any losses, damages, costs, liabilities and expenses (including without limitation legal expenses and any amounts paid by http://essence-eservices.com to a third party in settlement of a claim or dispute on the advice of http://essence-eservices.com’s legal advisers) incurred or suffered by http://essence-eservices.com arising out of any breach by you of any provision of these terms and conditions, or arising out of any claim that you have breached any provision of these terms and conditions.

Breaches of these terms and conditions

Without prejudice to http://essence-eservices.com’s other rights under these terms and conditions, if you breach these terms and conditions in any way, http://essence-eservices.com may take such action as http://essence-eservices.com deems appropriate to deal with the breach, including suspending your access to the website, prohibiting you from accessing the website, blocking computers using your IP address from accessing the website, contacting your internet service provider to request that they block your access to the website and/or bringing court proceedings against you.

Variation

http://essence-eservices.com may revise these terms and conditions from time-to-time. Revised terms and conditions will apply to the use of this website from the date of the publication of the revised terms and conditions on this website. Please check this page regularly to ensure you are familiar with the current version.

Assignment

http://essence-eservices.com may transfer, sub-contract or otherwise deal with http://essence-eservices.com’s rights and/or obligations under these terms and conditions without notifying you or obtaining your consent.

You may not transfer, sub-contract or otherwise deal with your rights and/or obligations under these terms and conditions.

Severability

If a provision of these terms and conditions is determined by any court or other competent authority to be unlawful and/or unenforceable, the other provisions will continue in effect. If any unlawful and/or unenforceable provision would be lawful or enforceable if part of it were deleted, that part will be deemed to be deleted, and the rest of the provision will continue in effect.

Entire agreement

These terms and conditions, together with http://essence-eservices.com’s Privacy Policy constitute the entire agreement between you and http://essence-eservices.com in relation to your use of this website, and supersede all previous agreements in respect of your use of this website.

Law and jurisdiction

These terms and conditions will be governed by and construed in accordance with the laws of The Netherlands,  and any disputes relating to these terms and conditions will be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of The Netherlands

http://essence-eservices.com’s details

The full name of http://essence-eservices.com is Essence E-Services.

Essence E-Services’s registered address is

Gravin Juliana van Stolberglaan 31
t.a.v. Box A90
2263 AB 
Leidschendam The Netherlands

You can contact http://essence-eservices.com by email at our email address link at the top of this Terms and Conditions document.